БДП - ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ

За деца
За водачи
За родители


 ВОДНОСПАСИТЕЛЕН МИНИМУМ /ПРЕЗЕНТАЦИЯ/


 

Срещата се проведе на 27.10.2022 г. Нейната цел беше да се подобри взаимодействието със семействата на учениците и е една от  конкретните дейности по Механизмът за съвместна работа на институциите по предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Родителската среща премина под надслов „Защо е хубаво да ходим на училище“. Образователният медиатор Ангелина Иванова, която е представител на общността и носител на културата и езика на тази общност, представи пред родителите презентация, в която са събрани моменти от училищния живот на децата – обучение, занимания по интереси, игри, забавления, празници, екскурзии. Тя разказа за своето ученическо време, което е започнало от нашето училище, за това какво я е мотивирало да продължи образованието си и за завръщането си в училище – вече на работа като образователен медиатор, който подпомага работата по обхващане и задържане в училище на децата от общността.
Родителите се отзоваха на поканата да участват в срещата, те проследиха с интерес презентацията и изразиха положително отношение към образованието като единствения път, който осигурява на техните деца достоен живот и място в обществото.
Проведената родителска среща е част от информационна кампания, която ще продължи през учебната година, като се предвижда провеждането поне на още една такава среща с родители в средата на втория учебен срок. Ще продължи и текущото взаимодействието със семействата на учениците, отнасящи се до обучението, възпитанието и успешното завършване на учебната година.