БДП - ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ

За деца
За водачи
За родители


 ВОДНОСПАСИТЕЛЕН МИНИМУМ /ПРЕЗЕНТАЦИЯ/


 

Родители и ученици разговаряха на тема „Ние сме образовани и не сме изключение“ – част от информационната кампания по дейност 7 на проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
На 17 май 2022 година се проведе втората родителска среща от информационната кампания по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Срещата е част от работата по дейност 7: „Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и други заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците“.
Темата на срещата беше „Ние сме образовани и не сме изключение“. Родители, ученици и учители разговаряха за ползата от образованието, за  неговата роля в успешната социална реализация на младия човек. Целта на срещата е да се повиши мотивацията на ромските семейства за образоването на децата.
На срещата присъстваха родители, ученици, кметът на село Оризари и представители на читалището. Социалният работник по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ представи поредица от видеоматериали за успели представители на ромската общност, които са получили образование, придобили са професия и са се реализирали на трудовия пазар.
Учителите отново се поставиха въпроса за голямата роля на семейството за образованието на децата. Класните ръководители отговориха на родителски въпроси във връзка с продължаването на обучението на учениците след ІV клас.