БДП - ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ

За деца
За водачи
За родители


 ВОДНОСПАСИТЕЛЕН МИНИМУМ /ПРЕЗЕНТАЦИЯ/


 

На 10 май 2022 година се проведе първата планирана родителска среща от информационната кампания по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Срещата е част от работата по дейност 7: „Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и други заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците“.
На срещата присъстваха родители, ученици, кметът на село Оризари и представители на читалището. Социалният работник по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ представи презентацията „Моят избор е да уча!“, в която бяха поставени някои въпроси за взаимодействието между училището и родителската общност и ролята на семейството за успешното обучение и социална реализация на учениците.  Родители споделиха свои впечатления за различни практики в ромската общност, свързани с ранното отпадане на ученици от училище.
Класните ръководители отговориха на родителски въпроси във връзка с продължаването на обучението на учениците след ІV клас.