БДП - ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ

За деца
За водачи
За родители


 ВОДНОСПАСИТЕЛЕН МИНИМУМ /ПРЕЗЕНТАЦИЯ/


 

ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В УЧИЛИЩЕТО

 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”

С. ОРИЗАРИ, ОБЩИНА ТВЪРДИЦА,

ОБЛАСТ СЛИВЕН

ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ за безопасни условия на обучение и труд в училището

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящият инструктаж се провежда с цел да се избегнат нещастни случаи, травми и наранявания и с оглед опазване живота и здравето на учeниците по време на учебните занятия, както и по време на извънкласни и извънучилищни мероприятия
 2. За целта учениците се запознават с общия ред, правила и изисквания, които трябва да се спазват, както и със съществуващите опасности в района, които трябва да знаят.

ІІ. РЕД ЗА ВЛИЗАНЕ, ДВИЖЕНИЕ И ПРЕБИВАВАНЕ В УЧИЛИЩЕ

 1. При придвижване от дома до училище и обратно всеки ученик стриктно спазва правилата за движение по улиците и пътищата.
 2. Провеждането на учебните занятия става по установения ред в едносменен режим – само първа смяна . След обяд се провеждат занятията в ПИГ с отделно разписание и график.
 3. Влизането на учениците в сградата за започване на учебните занятия става след строяването им по класове на определеното място в училищния двор или във фоайето.
 4. Напускането на двора на училището от учениците по време на учебни занятия и пресичането става само с придружител - учител или помощен персонал /І-ІVкл./
 5. Забранява се безпричинното влизане в училищната сграда преди или след учебните занятия.
 6. Забраняват се закъсненията за час без уважителни причини или преждевременното напускане на учебните занятия.
 7. Влизането на непознати външни лица в сградата на училището става след представяне на документ за самоличност и с разрешение на дежурния по коридор.
 8. Придвижването по коридорите и стълбищата в сградата на училището става спокойно, без тичане и блъскане, по възможност само от дясната страна.
 9. Забранява се на учениците да тичат, скачат, да се борят в коридорите и класните стаи
 10. Забранява се игра с топки в класните стаи и по коридорите
 11. Пет минути преди започване на учебните занятия учениците заемат местата си в класните стаи
 12. Организирането и провеждането на спортни мероприятия, игри и състезания в училищния двор или на спортната площадка става в присъствието на учител
 13. Ако по време на спортни игри или час по физическо възпитание и спорт топката попадне извън училищния двор (на улицата), ученик внимателно я взема под наблюдението на учител.
 14. Забранява се на учениците да вдигат шум в сградата.
 15. Забранява се на учениците консумация на закуски и напитки в класните стаи.
 16. По време на природни бедствия, аварии, пожари и други, учениците задължително спазват указанията на учителите, схемата за евакуация и напускат без паника
 17. На учениците се забранява да боравят с електрически уреди в отсъствието на учител, както и да включват и изключват осветлението без причина

ІІІ. СЪЩЕСТВУВАЩИ ОПАСНОСТИ:

 1. Категорично се забранява на учениците да боравят с учебно-технически средства и пособия в отсъствието на учител
 2. Категорично се забранява на учениците да пипат повредени електрически ключове и контакти. При откриване на такива те са длъжни да уведомяват учител или друг служител на училището
 3. Учениците по време на час работят с учебно-технически средства и химикали под непосредственото ръководство на учител.
 4. Не се разрешава на учениците да играят с пръчки и остри предмети, да хвърлят камъни, да се катерят по дърветата в училищния двор, по оградата и да се люлеят на футболните врати
 5. При зимни условия не се разрешава на учениците да хвърлят снежни топки по сградата и да се пързалят по леда в училищния двор
 6. Забранява се на учениците да блъскат вратите на класните стаи и кабинетите, да се качват по радиаторите, по чиновете, столовете и работните маси.
 7. Категорично се забранява на учениците качването по первазите на прозорците.
 8. Категорично се забранява на учениците катеренето по спортните съоръжения в двора и на спортната площадка

ІV. ХИГИЕНЕН РЕД И РЕЖИМ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ, ОТДИХА И ХРАНЕНЕТО:

 1. Режимът на учебните занятия е установен в училищните правилници и задължително се спазва от всички ученици
 2. По време на голямото междучасие дежурният учител осигурява реда в училищната сграда и проветряване на класните стаи.
 3. Храненето на учениците се извършва на определените за целта места

 V. БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА УЧИЛИЩЕТО И ИЗВЪН НЕГО:

 1. Всички кл. ръководители провеждат инструктаж с учениците за безопасност на движението по пътищата (БДП) през първата уч. седмица в началото на уч. година, както и преди всяка ваканция
 2. Класните р-ли на учениците от І и ІІ клас изискват от родителите декларация от кого ще се взема и води детето в училище.
 3. Учителите се задължават в края на всеки последен учебен час да провеждат “5-минутка” за безопасно движение и да напомнят на учениците правилата за безопасно придвижване и да отразяват това в съответната тетрадка, като декларират с подписа си провеждането на 5-минутката
 4. Забранява се на учениците по време на учебни занятия да напускат училищния двор
 5. След приключване на учебните занятия учениците от началните класове се прибират, придържайки се към посочения от тях и техните родители най-кратък и безопасен път, спазвайки правилата за движение.
 6. При организирано придвижване на ученици, същите задължително спазват указанията и инструкциите на учителя

VІ. ПОЖАРНА  БЕЗОПАСНОСТ, БЕДСТВМИЯ И АВАРИИ:

 1. Забранява се носенето на кибрит и запалки в училището и палене на огън
 2. При възникване на пожар се спазват основните правила и се използват определените за гасене пожарогасители и водни помпи, като това правят определените за целта лица (при необходимост се провежда евакуация).
 3. След преминаване на първия трус /при земетресение/ незабавно се изключват отоплителната система, електрическите уреди и осветлението в сградата
 4. Под ръководство на учителите учениците напускат класните стаи и кабинетите при спазване на плана за евакуация
 5. Да се спази евакуационния план на училищната сграда
 6. След напускане на училищната сграда да не се застава на разстояние, по-малко от нейната височина.
 7. Да се избягва стоенето под електрически стълбове.
 8. Завръщането в сградата става само след съобщение на компетентните органи за преминала опасност, предадени по националното радио или по друг начин

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

 1. Настоящият периодичен инструктаж се провежда в началото на учебната година и след всяка ваканция.
 2. Проведеният инструктаж се удостоверява с подписите на инструктираните

 

Провел инструктажа:

 1. Дияна Христова – класен ръководител ІІІ-ІV клас
 1. Мария Драгиева – класен ръководител на І-ІІ клас

 

Директор:Г. Воротинцева

Дата: 03.01.2019 г.