Преместване на ученици в държавните и в общинските училища /138/

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование /143/

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава /150/

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи /153/